Proszę o składanie ofert na wykonanie wytłaczarki do klamer zgodnie ze specyfikacją.
Zwracamy się Do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę kompletnej wytłaczarki do klamer drucianych, składającej się z poniżej wymienionych elementów :

1. WYTŁACZARKA DO KLAMER DRUCIANYCH KOD CPV-42990000-2 różne maszyny specjalnego zastosowania.

Specyfikacja techniczna:

– Stempel I – matryca utwardzona

– Długość klamry regulowana

– Wykonywanie klamer 10 szt./min.

– Wykonywanie klamer z zagięciu jednostronnym.

Urządzenie dla zastosowania nowego sposobu montażu elementów ogrodzeniowych poprzez łącznie paneli siatkowych w „slimgabionach”

Termin składania ofert: 06/07/2018 godzina 15,00.

Oferty należy składać w formie elektronicznej drogą e.,mail. Na adres: m.jankiewicz@ogrodzenia.pl oraz w formie pisemnej na adres : MAREK JANKIEWICZ ul.Zamkowa 81c/9 40-415 Katowice

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z ogłoszeniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.