Proszę o składanie ofert na wykonanie namiotu zgodnie ze specyfikacją.
Zwracamy się Do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę kompletnego namiotu magazynowego składającej się z poniżej wymienionych elementów :

1. NAMIOT KOD CPV-39522530-1 namioty

Specyfikacja techniczna:

– Minimalna szerokość 20 mb.

– Minimalna długość 20 mb.

– Minimalna wysokość ścian 4 m.

– Minimalna wysokość kalenicy 8 m.

– Powłoka PVC.

– Konstrukcja stalowa lub aluminiowa

Hala namiotu nie stanowi budowli – posadowienie przez kotwienie w gruncie. Prace związane z jej posadowieniem wykonane zostaną przez Inwestora.

Termin składania ofert: 31/07/2018 godzina 15,00.

Oferty należy składać w formie elektronicznej drogą e.,mail. Na adres: m.jankiewicz@ogrodzenia.pl oraz w formie pisemnej na adres : MAREK JANKIEWICZ ul.Zamkowa 81c/9 40-415 Katowice

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z ogłoszeniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.